Algemene voorwaarden
WatchToCare

1. Definities


In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:


DiVi Trading: DiVi Trading B.V gevestigd aan ’t Hoge Eind in Westervoort.

WatchToCare™: WatchToCare™ is een trading naam van DiVi Trading B.V.

VidiTA Stores: VidiTA Stores is een trading naam van DiVi Trading B.V.

Koper: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contractuele relatie met DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ heeft of aangaat.

Consument Koper: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die een contractuele relatie met DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ heeft of aangaat.

Producten: Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

Trackers: Track en Trace hardware die DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ verkoopt onder welke merknaam dan ook.

Leverancier: De aanbieder van producten of diensten in of via DiVi Trading B.V. / WatchToCare™.

Wederpartij: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ een Overeenkomst aangaat of in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst of aan/voor wie DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ een aanbieding doet c.q. een leverantie of andere prestatie verricht.

Diensten: Alle werkzaamheden, al dan niet via een derde en in welke vorm en hoegenaamd ook, die DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ voor of ten behoeve van de Wederpartij, Koper en Consument Koper verricht, waaronder de diensten, faciliteiten, en transport van telecommunicatieverkeer welke DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ aan de Wederpartij, Koper en of Consument Koper levert.

Netwerk: Het netwerk van de telecomproviders waarmee DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ samenwerkt.

Overeenkomst: De overeenkomst tot het leveren van de Dienst en/of Product door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ aan de Klant. De prijslijst en de Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.

DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ Klantenservice: De klantenservice van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ waar de Klant terecht kan met  al zijn/haar vragen over de DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ te bereiken via mail : support@WatchToCare.com

Aansluiting: De mogelijkheid om met DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ apparatuur gebruik te maken van de Dienst.

Content: Middels of in samenhang met de Dienst of aanvullende diensten door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ of derden aangeboden producten die onder meer tekst-, geluids-, data- en/of softwareapplicaties kunnen bevatten.

Contentdiensten: Diensten waarbij DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ de Koper toegang verschaft tot Content.2. Algemene bepalingen


2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanvragen, offertes en leveringen aan, en (de totstandkoming van) overeenkomsten met wederpartijen aangaande het leveren en afnemen van de diensten, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met DiVi Trading B.V. / WatchToCare™, voor de totstandkoming en uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken, alsmede op alle (rechts)handelingen, die daaraan redelijkerwijs voorafgaan.


2.2. Van één of meer bepalingen in deze Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.


2.3. Voorwaarden die de Wederpartij hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is ingestemd.


2.4. Door het gebruik van de internetsites van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Wederpartij de Voorwaarden van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™.


2.5. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Wederpartij.


2.6. De Wederpartij kan gebruikmaken van aanvullende diensten die worden aangeboden door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op deze aanvullende diensten tenzij anders aangegeven in de productomschrijving van de betreffende aanvullende dienst. Op aanvullende diensten kunnen daarnaast aanvullende

voorwaarden van toepassing zijn.


2.7. Bij strijdigheid tussen mondelinge uitingen van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ en schriftelijke uitingen van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ prevaleren de schriftelijke uitingen van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™.


2.8. De Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem. De Algemene Voorwaarden staan tevens vermeld op de website van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™.3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten


3.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een koop. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een koop leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.


3.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.


3.3. Een koop van de potentiële Koper wordt geacht te zijn gedaan indien de potentiële Koper uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen en hij de bestelling via de website van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ of een website van een Wederverkoper heeft geplaatst en deze bestelling door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is ontvangen.


3.4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling is gedaan via de site van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ of de Wederverkoper en er op elektronische wijze is betaald dan wel door ondertekening van een daartoe door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ gehanteerd document.


3.5. Koper en DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van handtekeningen doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.


3.6. Informatie, afbeeldingen, mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.


3.7. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is gerechtigd om haar tarieven voor haar dienstverlening aan te passen.


3.8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.4. Adreswijzigingen of naamswijzigingen


4.1. De Wederpartij moet DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ 14 dagen voor ingaan van een adreswijziging  of wijziging van contactgegevens, zoals email adressen, schriftelijk informeren. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet-tijdig doorgeven van een dergelijke wijziging.


4.2. Indien de Wederpartij een rechtspersoon is, is de Wederpartij verplicht DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ ook schriftelijk te informeren over iedere relevante bedrijfswijziging (zoals naam of rechtsvorm).5. Vacant6. Vacant7. Prijzen


7.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


7.2. De Koper is de prijs verschuldigd die DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ conform de bepalingen in artikel 3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ worden gecorrigeerd.


7.3. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen tenzij anders vermeld.


7.4. Voor de Dienst is DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ gerechtigd haar tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ onder meer middels haar internetsite vooraf bekend worden gemaakt. De actuele tarieven kan de Wederpartij ook opvragen bij de DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ Klantenservice via support@WatchToCare.com8. Betaling


8.1. Bij bestellingen via de website van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ kan op de volgende manier worden betaald: iDEAL, achteraf via Klarna en CreditCard. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ kan deze betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.


8.2. In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een CreditCard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.


8.3.   In het geval voor een betaalwijze via Klarna wordt gekozen gaat de Koper er mee akkoord dat persoonlijke gegevens en gegevens over de bestelling worden doorgestuurd naar Klarna, conform de privacy richtlijnen van Klarna https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.


8.4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de door de Koper verrichte betaling door hem of door derden is ingetrokken, resulteert dit in een direct opeisbare vordering van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ op de Koper.


8.5. Ten laste van de Koper komen, bij niet-tijdige betaling, behalve de wettelijk rente, tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ als gevolg van niet nakoming door Koper van diens verplichtingen heeft moeten maken.


8.6. Ingeval van niet-tijdige betaling is DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of (verdere) levering van producten op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.


8.7. Indien de bestelling niet via de website verloopt dient de betaling plaats te vinden binnen een door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ aan te geven termijn na factuurdatum, op een door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ aan te geven wijze. Indien niet anders is overeengekomen zal de betaling plaatsvinden via een bankoverschrijving binnen 14 dagen na  factuurdatum op de bankrekening van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ b.v. zoals vermeld op de factuur.


8.8. Alle betalingen moeten uiterlijk plaatsvinden op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn.


8.9. Elk beroep door de Wederpartij op verrekening met een vordering op DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is uitgesloten.9. Gebruik van de Dienst


9.1. De Wederpartij dient zich te houden aan de eisen die aan een redelijk gebruik van de Dienst en aanvullende diensten gesteld (kunnen) worden.


9.2. Het is mogelijk om naar de Tracker van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ te bellen. De beller zal dan de belkosten aangerekend krijgen. Omdat de Tracker werkt met een internationale SIM kaart worden de kosten op het roamingtarief afgerekend van de beller. Voor de roamingtarieven van de beller wordt verwezen naar de website van de provider die de beller heeft gekozen.


9.3. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ heeft ervoor gekozen om te werken met een internationale M2M SIM kaart om de werking van de Tracker te optimaliseren. Daardoor zal de Tracker altijd kiezen voor het best werkende Telecom netwerk op dat moment. Zo wordt de werking van de Tracker niet beïnvloedt door slechte netwerken op bepaalde locaties in de wereld.


9.4. Voor vragen over het functioneren van eindapparatuur kan de Klant terecht bij DiVi Trading B.V. / WatchToCare™, Klantenservice.


9.5. Vacant


9.6. Het Netwerk werkt door middel van verspreiding van signalen. Aangezien deze signalen kunnen worden gestoord door een externe bron en/of door atmosferische omstandigheden en afhankelijk zijn van de dekking van het Netwerk, kan de kwaliteit van een verbinding niet overal en altijd worden gewaarborgd. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ verstrekt dan ook geen garantie dienaangaande.


9.7. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ kan wijzigingen aanbrengen ter zake van de landen en/of netwerken waar vandaan het gebruik van de Tracker mogelijk is. De Wederpartij kan gebruikmaken van het/de voor een bepaald land aangegeven netwerk(en), met inachtneming van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die voor het betreffende land of netwerk gelden. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ staat niet in voor de kwaliteit van het betreffende netwerk.10. Looptijd Dienst


10.1. De Overeenkomst met betrekking tot de Dienst wordt aangegaan voor een bepaalde periode. Dat kan 3 maanden, een halfjaar en een jaar zijn. De duur is afhankelijk van hetgeen de Wederpartij kiest op de website van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™. De Dienst dient bij vooruitbetaling te worden voldaan voor de door de Wederpartij op de website gekozen periode van 3 maanden, een halfjaar of een jaar. Na afloop van de periode kan de Wederpartij een nieuwe Dienst kiezen voor een bepaalde tijd. Na keuze van de Dienst en de betaling daarvan wordt de Dienst voor bepaalde tijd gecontinueerd. Indien er geen nieuwe Dienst wordt gekozen en vooraf betaald wordt dan zal DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ de service opschorten. Indien daarna alsnog een Dienst wordt gekozen en betaald zal DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ deze Dienst direct na ontvangst van de betaling weer activeren.  Activering zal plaatsvinden binnen 2 werkdagen nadat DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ de betaling voor de dienst heeft ontvangen.


10.2. Indien er gedurende een periode van 12 maanden of langer geen Dienst is betaald  kan DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ besluiten de Dienst niet opnieuw te activeren.11. Levering en levertijd


11.1. Bestellingen van de Dienst worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ ernaar om zodra de betaling is ontvangen, de Dienst binnen 2 werkdagen te activeren.


11.2. Opgegeven levertijden en termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.12. Gebreken en Klachttermijn


12.1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen vier (4) werkdagen na levering aan DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ ter kennisgeving worden gebracht via het mailadres support@WatchToCare.com


12.2. De Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan.13. Recht van ontbinding


13.1. De Consument Koper kan binnen dertig (30) dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn recht van ontbinding uitoefenen, door een email te sturen naar support@WatchToCare.com. Alleen wanneer het product en de verpakking in complete, onbeschadigde staat verkeert kan er na overleg met DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ aanspraak gemaakt worden op het recht van ontbinding. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. U heeft het recht uw bestelling tot 30 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via support@watchtocare.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.


13.2. In geval van ontbinding is de Consument Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) dagen na de ontbinding aan DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ terug te zenden in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Consument Koper.


13.3. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.


13.4. Consument Koper gaat ermee akkoord dat de dienst meteen geactiveerd wordt na bestelling. Er bestaat slechts recht op ontbinding over de niet genoten dienst.


13.5  Klachten: Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar support@watchtocare.com.. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil/
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


13.6.  Voor de Koper, niet zijnde Consument Koper, bestaat er geen recht op ontbinding.14. Aansprakelijkheid


14.1. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, en winst- of omzetderving. Dit geldt ook voor persoonlijke schade in welke vorm dan ook van de gebruiker van de Tracker.


14.1. Indien DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.


14.3. In alle gevallen is de termijn waarbinnen DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot zes maanden, gerekend vanaf het moment waarop de schade is komen vast te staan.


14.4. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van enigerlei gebrek, waaronder zgn. Bugs in de door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ toegepaste software en/of hardware. De vraag of er sprake is van een gebrek/bug is uitsluitend ter beoordeling van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™.


14.5. Het is mogelijk dat DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze links.


14.6. De werking van het product is mede afhankelijk van infrastructuren zoals GPS, GSM verbinding en internetverbindingen die buiten de invloedsfeer van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ vallen. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van deze infrastructuren en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van of storingen in haar systeem, noch voor de eventuele gevolgen hiervan.


14.7. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van (gegevens) van de website wegens onderhoud of anderszins.


14.8. De Koper zal het product niet gebruiken om strafbare feiten en/of onrechtmatige daden te plegen of om anderen/derden schade toe te brengen en koper vrijwaart DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ ter zake.


14.9. Bij misbruik met een bepaalde Tracker behoudt DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ te allen tijde het recht de bijbehorende SIM-kaart te blokkeren.15. Garantie


15.1. De garantietermijn bedraagt 12 maanden op de hardware. De Garantietermijn gaat in vanaf het moment dat de hardware is geleverd.


15.2. Indien zich bij de uitvoering van de werkzaamheden, bij de gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, zal DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ binnen de garantietermijn die zaken – te harer keuze – kosteloos repareren dan wel vervangen.


15.3. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ staat er voor in dat de geleverde zaken over de eigenschappen beschikken die voor een normaal gebruik nodig zijn.


15.4. Er kan geen sprake zijn van een garantie op de hardware indien:

  • er sprake is van normale slijtage, uitsluitend ter beoordeling aan DiVi Trading B.V. / WatchToCare™;
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ zijn verricht, het verwijderen van de simkaart en het niet gebruiken van de originele WatchToCare lader;
  • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is;
  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien de beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
  • indien aansluitstekkers, connectoren, bedrading is beschadigd en of gewijzigd.
  • indien het toestel onder water is geweest16. Inroepen garantie


16.1. Indien de in artikel 15 bedoelde garantie wordt ingeroepen dient de Wederpartij naar de link “Garantie” te gaan van de website van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™. Daar worden hem een aantal vragen gesteld. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen zal DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ hem een label toesturen waarmee de Tracker, op kosten van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™, terug kan worden gestuurd naar DiVi Trading B.V. / WatchToCare™. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ zal de Tracker dan onderzoeken en of een nieuw Tracker naar de Wederpartij sturen of de Tracker repareren.17. Overmacht


17.1. In geval van overmacht is DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.


17.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energy storingen, storingen in een (communicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering door leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.18. Diensten


18.1. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ verleent haar diensten onder andere via de website van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ en streeft daarbij naar een optimale dienstverlening maar kan niet garanderen dat de dienstverlening foutloos of ononderbroken functioneert. Door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ geleverde diensten kunnen worden gestoord door (externe) factoren waarop DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ geen enkele invloed heeft. Mede hierdoor kan DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ de kwaliteit c.q. het gebruik van de diensten niet garanderen.


18.2. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ kan (onderdelen van) de diensten te allen tijde wijzigen, opschorten of intrekken indien dit noodzakelijk is voor behoud of bescherming van de diensten, zulks uitsluitend  ter beoordeling van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™. Hieronder wordt tevens verstaan tijdelijke onderbreking van de diensten voor het plegen van onderhoud, waarbij geldt dat dit vooraf bekend wordt gemaakt, tenzij het zulke korte of beperkte onderbrekingen gaat dat een voorafgaande aankondiging daarvan in alle redelijkheid niet kan worden gedaan.


18.3. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is bij de verlening van haar diensten afhankelijk van derden zoals de leveranciers van de hardware, het netwerk van de mobiele operator en de beschikbaarheid en kwaliteit van het GPS-systeem dat gevoelig is voor omgevingsfactoren. Hoewel DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ haar partners met zorgvuldigheid kiest, is DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ nimmer jegens de Wederpartij of een derde aansprakelijk voor enige schade die de Wederpartij of een derde lijdt of lijden ten gevolge van (gebreken in) de producten en diensten van deze derden.19. Risico van opslag informatie


19.1. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de Wederpartij afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.


19.2. De rapporten c.q. data welke op basis van de door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ geleverde zaken worden gegenereerd kunnen onvolkomenheden bevatten. Dit kan onder andere door geen (volledige) GPS-dekking, geen (volledige) GSM/GPRS/UMTS-dekking, onregelmatigheden in de stroomvoorziening van het object waarin de zaken zijn gemonteerd, onregelmatigheden bij de (internet)provider van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ of van de Wederpartij, dan wel lokaal door de Wederpartij gebruikte apparatuur om toegang tot het internet te krijgen.


19.3. De Wederpartij draagt het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van bij DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie dan wel onvolkomenheden in de rapporten c.q. data, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™.20. Contractsoverneming


20.1. De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst kunnen door de Wederpartij niet worden overgedragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™.


20.2.  De Wederpartij verleent op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde voor zover de overdracht noodzakelijk is in het kader van een bedrijfsovername van dan wel door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ mits DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ of de derde nakoming van hetgeen is overeengekomen met de Wederpartij garandeert.21. Vertrouwelijke gegevens en privacy


21.1. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden staat de Koper toe dat DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ zijn of haar persoonsgegevens registreert welke Koper heeft ingevuld op de website en/of het online portaal van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™.


21.2. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt.


21.3. De Koper vrijwaart DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van persoonsregistratie die door de Koper wordt gehouden of waarvoor Koper uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is.


21.4. De door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ verzamelde persoonsgegevens zullen door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ slechts worden gebruikt voor de doeleinden die in de aanmelding bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag zijn aangegeven. Het geheel aan verwerkingen van persoonsgegevens heeft tot doel het kunnen uitvoeren van de volgende activiteiten:
a) het beoordelen van de aanvraag voor een activering van een Dienst;
b) het analyseren van het gebruik van het Netwerk;
c) het uitbreiden van omzet en klantenbestand door het actief benaderen van de eigen Klanten met aanbiedingen van producten en diensten;
d) het voorkomen van fraude en het bevorderen van de continuïteit van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™;
e) het nakomen van wettelijke verplichtingen.


21.5. De persoonsgegevens worden door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.


21.6. De door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ verzamelde persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De gegevens zullen in elk geval verder worden verwerkt:
a) in het kader van specifieke nota’s, tenzij met de Wederpartij een door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ aangeboden wijze van afscherming is overeengekomen;
b) ten behoeve van marketingactiviteiten van producten die verwant zijn aan de producten van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™, tenzij de Wederpartij tegen deze vorm van verwerking verzet heeft aangetekend;
c) ten behoeve van het aanleggen van een verwerking van persoonsgegevens van klanten van wie de Dienst wegens niet tijdige betaling buiten werking is gesteld dan wel die DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ ernstig hebben gedupeerd of hebben geprobeerd te duperen.22. Intellectuele eigendom


22.1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij DiVi Trading B.V. / WatchToCare™, haar leveranciers of andere rechthebbenden.


22.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.


22.3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


23.1. Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


23.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


23.3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™, of Overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.24. Slotbepalingen


24.1. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Voorwaarden te zenden aan support@WatchToCare.com zoals aangegeven op de internetsite.


24.2. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ streeft ernaar om ontvangen berichten binnen 2 werkdagen te beantwoorden.


24.3. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is gevestigd in Nederland en geregistreerd bij de KvK in Arnhem onder nummer 69291462.


24.4. Bovengenoemde Algemene Voorwaarden van levering en dienstverlening van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ BV treden in werking op de dag van deponering bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.  Zij dienen als volgt te worden vermeld: Algemene Voorwaarden van Levering en dienstverlening van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ BV te Westervoort.

WatchToCare.com
‘t Hoge Eind 25
Westervoort 6932 HN

Telefoonnr.: (+31) 85 004 6630
Email: support@watchtocare.com