Algemene Voorwaarden en Privacy beleid

Algemene Voorwaarden en Privacy Policy
WatchToCare™

 

Voorwaarden van levering, dienstverlening van DiVi Trading B.V. (Hierna “Voorwaarden”)

 1. Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

DiVi Trading: DiVi Trading B.V gevestigd aan ’t Hoge Eind in Westervoort.

WatchToCare™: WatchToCare™ is een trading naam van DiVi Trading B.V.

VidiTA Stores: VidiTA Stores is een trading naam van DiVi Trading B.V.

Koper: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contractuele relatie met DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ heeft of aangaat.

Consument Koper: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die een contractuele relatie met DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ heeft of aangaat.

Producten: Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

Trackers: Track en Trace hardware die DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ verkoopt onder welke merknaam dan ook.

Leverancier: De aanbieder van producten of diensten in of via DiVi Trading B.V. / WatchToCare™.

Wederpartij: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ een Overeenkomst aangaat of in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst of aan/voor wie DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ een aanbieding doet c.q. een leverantie of andere prestatie verricht.

Diensten: Alle werkzaamheden, al dan niet via een derde en in welke vorm en hoegenaamd ook, die DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ voor of ten behoeve van de Wederpartij, Koper en Consument Koper verricht, waaronder de diensten, faciliteiten, en transport van telecommunicatieverkeer welke DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ aan de Wederpartij, Koper en of Consument Koper levert.

Netwerk: Het netwerk van de telecomproviders waarmee DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ samenwerkt.

Overeenkomst: De overeenkomst tot het leveren van de Dienst en/of Product door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ aan de Klant. De prijslijst en de Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.

DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ Klantenservice: De klantenservice van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ waar de Klant terecht kan met  al zijn/haar vragen over de DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ te bereiken via mail : support@WatchToCare.com

Aansluiting: De mogelijkheid om met DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ apparatuur gebruik te maken van de Dienst.

Content: Middels of in samenhang met de Dienst of aanvullende diensten door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ of derden aangeboden producten die onder meer tekst-, geluids-, data- en/of softwareapplicaties kunnen bevatten.

Contentdiensten: Diensten waarbij DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ de Koper toegang verschaft tot Content.

 1. Algemene bepalingen

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanvragen, offertes en leveringen aan, en (de totstandkoming van) overeenkomsten met wederpartijen aangaande het leveren en afnemen van de diensten, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met DiVi Trading B.V. / WatchToCare™, voor de totstandkoming en uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken, alsmede op alle (rechts)handelingen, die daaraan redelijkerwijs voorafgaan.

2.2. Van één of meer bepalingen in deze Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

2.3. Voorwaarden die de Wederpartij hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is ingestemd.

2.4. Door het gebruik van de internetsites van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Wederpartij de Voorwaarden van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™.

2.5. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Wederpartij.

2.6. De Wederpartij kan gebruikmaken van aanvullende diensten die worden aangeboden door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op deze aanvullende diensten tenzij anders aangegeven in de productomschrijving van de betreffende aanvullende dienst. Op aanvullende diensten kunnen daarnaast aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

2.7. Bij strijdigheid tussen mondelinge uitingen van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ en schriftelijke uitingen van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ prevaleren de schriftelijke uitingen van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™.

2.8. De Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem. De Algemene Voorwaarden staan tevens vermeld op de website van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™.

 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een koop. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een koop leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

3.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.3. Een koop van de potentiële Koper wordt geacht te zijn gedaan indien de potentiële Koper uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen en hij de bestelling via de website van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ of een website van een Wederverkoper heeft geplaatst en deze bestelling door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is ontvangen.

3.4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling is gedaan via de site van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ of de Wederverkoper en er op elektronische wijze is betaald dan wel door ondertekening van een daartoe door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ gehanteerd document.

3.5. Koper en DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van handtekeningen doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

3.6. Informatie, afbeeldingen, mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.

3.7. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is gerechtigd om haar tarieven voor haar dienstverlening aan te passen.

3.8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 1. Adreswijzigingen of naamswijzigingen

4.1. De Wederpartij moet DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ 14 dagen voor ingaan van een adreswijziging  of wijziging van contactgegevens, zoals email adressen, schriftelijk informeren. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet-tijdig doorgeven van een dergelijke wijziging.

4.2. Indien de Wederpartij een rechtspersoon is, is de Wederpartij verplicht DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ ook schriftelijk te informeren over iedere relevante bedrijfswijziging (zoals naam of rechtsvorm).

 1. SIM Kaart en Tracker

5.1 De door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ aan de Wederpartij ter beschikking gestelde hardware bevat een professionele M2M SIM-chip, deze SIM-chip is en blijft eigendom van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ en mag niet worden verwijderd anders vervalt de garantie.

 1. Vacant
 2. Prijzen

7.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7.2. De Koper is de prijs verschuldigd die DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ conform de bepalingen in artikel 3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ worden gecorrigeerd.

7.3. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen tenzij anders vermeld.

7.4. Voor de Dienst is DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ gerechtigd haar tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ onder meer middels haar internetsite vooraf bekend worden gemaakt. De actuele tarieven kan de Wederpartij ook opvragen bij de DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ Klantenservice via support@WatchToCare.com

 1. Betaling

8.1. Bij bestellingen via de website van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ kan op de volgende manier worden betaald: iDEAL, en CreditCard. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ kan deze betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

8.2. In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een CreditCard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

8.3.   In het geval voor een betaalwijze via Klarna wordt gekozen gaat de Koper er mee akkoord dat persoonlijke gegevens en gegevens over de bestelling worden doorgestuurd naar Klarna, conform de privacy richtlijnen van Klarna https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

8.4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de door de Koper verrichte betaling door hem of door derden is ingetrokken, resulteert dit in een direct opeisbare vordering van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ op de Koper.

8.5. Ten laste van de Koper komen, bij niet-tijdige betaling, behalve de wettelijk rente, tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ als gevolg van niet nakoming door Koper van diens verplichtingen heeft moeten maken.

8.6. Ingeval van niet-tijdige betaling is DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of (verdere) levering van producten op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

8.7. Indien de bestelling niet via de website verloopt dient de betaling plaats te vinden binnen een door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ aan te geven termijn na factuurdatum, op een door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ aan te geven wijze. Indien niet anders is overeengekomen zal de betaling plaatsvinden via een bankoverschrijving binnen 14 dagen na  factuurdatum op de bankrekening van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ b.v. zoals vermeld op de factuur.

8.8. Alle betalingen moeten uiterlijk plaatsvinden op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn.

8.9. Elk beroep door de Wederpartij op verrekening met een vordering op DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is uitgesloten.

 1. Gebruik van de Dienst

9.1. De Wederpartij dient zich te houden aan de eisen die aan een redelijk gebruik van de Dienst en aanvullende diensten gesteld (kunnen) worden.

9.2. Het is mogelijk om naar de Tracker van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ te bellen. De beller zal dan de belkosten aangerekend krijgen. Omdat de Tracker werkt met een internationale SIM kaart worden de kosten op het roamingtarief afgerekend van de beller. Voor de roamingtarieven van de beller wordt verwezen naar de website van de provider die de beller heeft gekozen.

9.3. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ heeft ervoor gekozen om te werken met een internationale M2M SIM kaart om de werking van de Tracker te optimaliseren. Daardoor zal de Tracker altijd kiezen voor het best werkende Telecom netwerk op dat moment. Zo wordt de werking van de Tracker niet beïnvloedt door slechte netwerken op bepaalde locaties in de wereld.

9.4. Voor vragen over het functioneren van eindapparatuur kan de Klant terecht bij DiVi Trading B.V. / WatchToCare™, Klantenservice.

9.5. Vacant

9.6. Het Netwerk werkt door middel van verspreiding van signalen. Aangezien deze signalen kunnen worden gestoord door een externe bron en/of door atmosferische omstandigheden en afhankelijk zijn van de dekking van het Netwerk, kan de kwaliteit van een verbinding niet overal en altijd worden gewaarborgd. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ verstrekt dan ook geen garantie dienaangaande.

9.7. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ kan wijzigingen aanbrengen ter zake van de landen en/of netwerken waarvandaan het gebruik van de Tracker mogelijk is. De Wederpartij kan gebruikmaken van het/de voor een bepaald land aangegeven netwerk(en), met inachtneming van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die voor het betreffende land of netwerk gelden. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ staat niet in voor de kwaliteit van het betreffende netwerk.

 1. Looptijd Dienst

10.1. De Overeenkomst met betrekking tot de Dienst wordt aangegaan voor een bepaalde periode. Dat kan 3 maanden, een halfjaar en een jaar zijn. De duur is afhankelijk van hetgeen de Wederpartij kiest op de website van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™. De Dienst dient bij vooruitbetaling te worden voldaan voor de door de Wederpartij op de website gekozen periode van 3 maanden, een halfjaar of een jaar. Na afloop van de periode kan de Wederpartij een nieuwe Dienst kiezen voor een bepaalde tijd. Na keuze van de Dienst en de betaling daarvan wordt de Dienst voor bepaalde tijd gecontinueerd. Indien er geen nieuwe Dienst wordt gekozen en vooraf betaald wordt dan zal DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ de service opschorten. Indien daarna alsnog een Dienst wordt gekozen en betaald zal DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ deze Dienst direct na ontvangst van de betaling weer activeren.  Activering zal plaatsvinden binnen 2 werkdagen nadat DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ de betaling voor de dienst heeft ontvangen.

10.2. Indien er gedurende een periode van 12 maanden of langer geen Dienst is betaald  kan DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ besluiten de Dienst niet opnieuw te activeren.

 1. Levering en levertijd

11.1. Bestellingen van de Dienst worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ ernaar om zodra de betaling is ontvangen, de Dienst binnen 2 werkdagen te activeren.

11.2. Opgegeven levertijden en termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Gebreken en Klachttermijn

12.1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen vier (4) werkdagen na levering aan DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ ter kennisgeving worden gebracht via het mailadres support@WatchToCare.com

12.2. De Koper, niet zijde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan.

 1. Recht van ontbinding

13.1. De Consument Koper kan binnen dertig (30) dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn recht van ontbinding uitoefenen, door een email te sturen naar support@WatchToCare.com. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde staat verkeren, kan er na overleg met DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ aanspraak gemaakt worden op het recht van ontbinding. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

13.2. In geval van ontbinding is de Consument Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) dagen na de ontbinding aan DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ terug te zenden in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Consument Koper.

13.3. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

13.4. Consument Koper gaat er mee akkoord dat de dienst meteen geactiveerd wordt na bestelling. Er bestaat slechts recht op ontbinding over de niet genoten dienst.

13.5.  Voor de Koper, niet zijnde Consument Koper, bestaat er geen recht op ontbinding.

 1. Aansprakelijkheid

14.1. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, en winst- of omzetderving. Dit geldt ook voor persoonlijke schade in welke vorm dan ook van de gebruiker van de Tracker.

14.1. Indien DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

14.3. In alle gevallen is de termijn waarbinnen DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot zes maanden, gerekend vanaf het moment waarop de schade is komen vast te staan.

14.4. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van enigerlei gebrek, waaronder zgn. Bugs in de door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ toegepaste software en/of hardware. De vraag of er sprake is van een gebrek/bug is uitsluitend ter beoordeling van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™.

14.5. Het is mogelijk dat DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze links.

14.6. De werking van het product is mede afhankelijk van infrastructuren zoals GPS, GSM verbinding en internetverbindingen die buiten de invloedsfeer van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ vallen. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van deze infrastructuren en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van of storingen in haar systeem, noch voor de eventuele gevolgen hiervan.

14.7. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van (gegevens) van de website wegens onderhoud of anderszins.

14.8. De Koper zal het product niet gebruiken om strafbare feiten en/of onrechtmatige daden te plegen of om anderen/derden schade toe te brengen en koper vrijwaart DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ ter zake.

14.9. Bij misbruik met een bepaalde Tracker behoudt DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ te allen tijde het recht de bijbehorende M2M SIM-kaart te blokkeren.

 1. Garantie

15.1. De garantietermijn bedraagt 24 maanden op de hardware. De Garantietermijn gaat in vanaf het moment dat de hardware is geleverd.

15.2. Indien zich bij de uitvoering van de werkzaamheden, bij de gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, zal DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ binnen de garantietermijn die zaken – te harer keuze – kosteloos repareren dan wel vervangen.

15.3. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ staat er voor in dat de geleverde zaken over de eigenschappen beschikken die voor een normaal gebruik nodig zijn.

15.4. Er kan geen sprake zijn van een garantie op de hardware indien:–           er sprake is van normale slijtage, uitsluitend ter beoordeling aan DiVi Trading B.V. / WatchToCare™;
–           indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ zijn verricht, het verwijderen van de simkaart en het niet gebruiken van de originele WatchToCare lader;
–           indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is;
–           indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
–           indien de beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
–           indien aansluitstekkers, connectoren, bedrading is beschadigd en of gewijzigd.

 1. Inroepen garantie

16.1. Indien de in artikel 15 bedoelde garantie wordt ingeroepen dient de Wederpartij naar de link “Garantie” te gaan van de website van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™. Daar worden hem een aantal vragen gesteld. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen zal DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ hem een enveloppe toesturen waarmee hij de Tracker, op kosten van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™, terug kan sturen naar DiVi Trading B.V. / WatchToCare™. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ zal de Tracker dan onderzoeken en of een nieuw Tracker naar de Wederpartij sturen of de Tracker repareren.

 1. Overmacht

17.1. In geval van overmacht is DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

17.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (communicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering door leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 1. Diensten

18.1. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ verleent haar diensten onder andere via de website van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ en streeft daarbij naar een optimale dienstverlening maar kan niet garanderen dat de dienstverlening foutloos of ononderbroken functioneert. Door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ geleverde diensten kunnen worden gestoord door (externe) factoren waarop DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ geen enkele invloed heeft. Mede hierdoor kan DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ de kwaliteit c.q. het gebruik van de diensten niet garanderen.

18.2. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ kan (onderdelen van) de diensten te allen tijde wijzigen, opschorten of intrekken indien dit noodzakelijk is voor behoud of bescherming van de diensten, zulks uitsluitend  ter beoordeling van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™. Hieronder wordt tevens verstaan tijdelijke onderbreking van de diensten voor het plegen van onderhoud, waarbij geldt dat dit vooraf bekend wordt gemaakt, tenzij het zulke korte of beperkte onderbrekingen gaat dat een voorafgaande aankondiging daarvan in alle redelijkheid niet kan worden gedaan.

18.3. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is bij de verlening van haar diensten afhankelijk van derden zoals de leveranciers van de hardware, het netwerk van de mobiele operator en de beschikbaarheid en kwaliteit van het GPS-systeem dat gevoelig is voor omgevingsfactoren. Hoewel DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ haar partners met zorgvuldigheid kiest, is DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ nimmer jegens de Wederpartij of een derde aansprakelijk voor enige schade die de Wederpartij of een derde lijdt of lijden ten gevolge van (gebreken in) de producten en diensten van deze derden.

 1. Risico van opslag informatie

19.1. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de Wederpartij afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.

19.2. De rapporten c.q. data welke op basis van de door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ geleverde zaken worden gegenereerd kunnen onvolkomenheden bevatten. Dit kan onder andere door geen (volledige) GPS-dekking, geen (volledige) GSM/GPRS/UMTS-dekking, onregelmatigheden in de stroomvoorziening van het object waarin de zaken zijn gemonteerd, onregelmatigheden bij de (internet)provider van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ of van de Wederpartij, dan wel lokaal door de Wederpartij gebruikte apparatuur om toegang tot het internet te krijgen.

19.3. De Wederpartij draagt het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van bij DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie dan wel onvolkomenheden in de rapporten c.q. data, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™.

 1. Contractsoverneming

20.1. De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst kunnen door de Wederpartij niet worden overgedragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™.

20.2.  De Wederpartij verleent op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde voor zover de overdracht noodzakelijk is in het kader van een bedrijfsovername van dan wel door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ mits DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ of de derde nakoming van hetgeen is overeengekomen met de Wederpartij garandeert.

 1. Vertrouwelijke gegevens en privacy

21.1. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden staat de Koper toe dat DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ zijn of haar persoonsgegevens registreert welke Koper heeft ingevuld op de website en/of het online portaal van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™.

21.2. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt.

21.3. De Koper vrijwaart DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van persoonsregistratie die door de Koper wordt gehouden of waarvoor Koper uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is.

21.4. De door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ verzamelde persoonsgegevens zullen door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ slechts worden gebruikt voor de doeleinden die in de aanmelding bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag zijn aangegeven. Het geheel aan verwerkingen van persoonsgegevens heeft tot doel het kunnen uitvoeren van de volgende activiteiten:
a) het beoordelen van de aanvraag voor een activering van een Dienst;
b) het analyseren van het gebruik van het Netwerk;
c) het uitbreiden van omzet en klantenbestand door het actief benaderen van de eigen Klanten met aanbiedingen van producten en diensten;
d) het voorkomen van fraude en het bevorderen van de continuïteit van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™;
e) het nakomen van wettelijke verplichtingen.

21.5. De persoonsgegevens worden door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.

21.6. De door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ verzamelde persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De gegevens zullen in elk geval verder worden verwerkt:
a) in het kader van specifieke nota’s, tenzij met de Wederpartij een door DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ aangeboden wijze van afscherming is overeengekomen;
b) ten behoeve van marketingactiviteiten van producten die verwant zijn aan de producten van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™, tenzij de Wederpartij tegen deze vorm van verwerking verzet heeft aangetekend;
c) ten behoeve van het aanleggen van een verwerking van persoonsgegevens van klanten van wie de Dienst wegens niet tijdige betaling buiten werking is gesteld dan wel die DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ ernstig hebben gedupeerd of hebben geprobeerd te duperen.

 1. Intellectuele eigendom

22.1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij DiVi Trading B.V. / WatchToCare™, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

22.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

22.3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

23.1. Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

23.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

23.3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™, of Overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

 1.  Slotbepalingen

24.1. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Voorwaarden te zenden aan support@WatchToCare.com zoals aangegeven op de internetsite.

24.2. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ streeft ernaar om ontvangen berichten binnen 2 werkdagen te beantwoorden.

24.3. DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ is gevestigd in Nederland en geregistreerd bij de KvK in Arnhem onder nummer 69291462.

24.4. Bovengemelde Algemene Voorwaarden van levering en dienstverlening van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ BV treden in werking op de dag van deponering bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.  Zij dienen als volgt te worden vermeld: Algemene Voorwaarden van Levering en dienstverlening van DiVi Trading B.V. / WatchToCare™ BV te Westervoort.

 

Privacy beleid WatchToCare™

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18-09-2020.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Watchtocare.com. U dient zich ervan bewust te zijn dat Watchtocare.com] niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Watchtocare.com]respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Watchtocare.com] of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Watchtocare.com] of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Watchtocare.com] of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

DiVi Trading B.V.

info@divitrading.com

Gebruikersvoorwaarden Beesure GPS

Beesure GPS-gebruiksovereenkomst

 Inleiding

Welkom bij het gebruik van de software en aanverwante diensten van ("Beesure GPS" "wij" of "ons").

De software en aanverwante diensten ("onze diensten") die u ter beschikking staan ​​verwijzen naar de clienttoepassing met het label "Beesure GPS" die wij legaal bezitten en beheren, inclusief maar niet beperkt tot de kernfuncties, zoals locatie aanvragen, videogesprek, chat berichten, beheer op afstand van apparatuur, gepersonaliseerde aanbevelingen, informatie plaatsen, interactieve communicatie en andere functies, Beesure GPS is een applicatie- en inhoud service platform voor thuisgebruikers. Beesure GPS gebruikersovereenkomst ("deze overeenkomst") is een overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw registratie, login, gebruik (gezamenlijk "gebruik") van onze diensten.

Om u betere diensten te kunnen verlenen, dient u deze overeenkomst zorgvuldig te lezen en volledig te begrijpen voordat u met name de clausules gebruikt die betrekking hebben op het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid, het verlenen van licenties en het gebruik van informatie, het akkoord gaan met het activeren en gebruiken van speciale één service, de toepasselijke wetten en het oplossen van geschillen , enz. Onder hen moet u zich concentreren terwijl u de vetgedrukte clausules leest, zoals het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid. Als u jonger bent dan 18 jaar, lees en begrijp deze overeenkomst dan volledig met uw wettelijke voogd en gebruik onze diensten voordat u verifieerbare toestemming van hen krijgt.

Door onze Services te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u dat niet doet, mag u onze Services niet openen of gebruiken. Als u akkoord gaat met of gebruik maakt van onze diensten, wordt aangenomen dat u deze overeenkomst en dienstenovereenkomst en regels van andere gerelateerde software al hebt gelezen en ermee akkoord gaat, inclusief maar niet beperkt tot het privacy beleid.

 1. Beesure GPS en aanverwante diensten

2.1 U kunt onze clienttoepassing verkrijgen door pre-installatie, downloaden door geautoriseerde derden, enz. Wanneer u onze diensten gaat gebruiken. Als u de software niet hebt verkregen op de manieren die we hebben genoemd, kunnen we niet garanderen dat de niet-officiële softwareversie normaal kan worden gebruikt en is het verlies dat u heeft geleden niet relevant voor ons.

2.2 We kunnen verschillende toepassingsversies ontwikkelen voor verschillende eindapparaten. U moet de juiste versie verkrijgen, downloaden en installeren op basis van de daadwerkelijke apparaat status. Als u onze services niet langer gebruikt, kunt u de bijbehorende applicatie verwijderen.

2.3 Voor een goede gebruikerservaring zullen we onze services van tijd tot tijd updaten of wijzigen (inclusief maar niet beperkt tot software modificaties, upgrades, functionele verbeteringen, ontwikkeling van nieuwe services, software vervanging, enz.). U kunt de bijbehorende versie afhankelijk van uw behoeften.

Om de veiligheid van onze services te waarborgen en de gebruikers services te verbeteren, zullen we u na de gedeeltelijke of volledige update van onze services op een juiste manier eraan herinneren, inclusief maar niet beperkt tot systeem prompts, aankondigingen, websitebrieven, enz., En u heeft het recht om te kiezen of u de bijgewerkte versie accepteert. Als dat niet het geval is, zijn sommige functies van onze services beperkt of kunnen ze niet normaal worden gebruikt.

2.4 Tenzij vooraf schriftelijk door ons geautoriseerd, kunt u geen ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze diensten in welke vorm dan ook maken, inclusief maar niet beperkt tot aanpassing, reproductie, verspreiding, verticaal zoeken, spiegelen of verhandelen, enz.

2.5 U moet uw eigen eindapparatuur (zoals mobiele telefoons, tablets, enz.) Voorbereiden om onze services te gebruiken. Zodra u het op het eindapparaat hebt geopend, wordt aangenomen dat u onze services hebt gebruikt. Om de volledige functionaliteit van software te realiseren, moet u mogelijk de eindapparatuur op het netwerk aansluiten en betaalt u de vereiste kosten (zoals datakosten, internettoegangskosten, enz.).

2.6 Wij verlenen u een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-commerciële, beperkte licentie om de Services uitsluitend te gebruiken en te gebruiken zoals toegestaan ​​door deze Voorwaarden. We behouden alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend door deze voorwaarden. Behalve zoals toegestaan ​​via de Services of zoals anderszins schriftelijk toegestaan ​​door ons, omvat uw licentie niet het recht dat we niet vermelden. Tegelijkertijd betekent het niet dat we afstand doen van dit recht als we een van de bovengenoemde rechten niet uitoefenen.

2.7 U hoeft zich niet te registreren bij het gebruik van onze services, maar de belangrijkste functies of services worden beïnvloed. Hopelijk begrijpt u, om u onze services beter te laten gebruiken, uw accountbeveiliging te beschermen, en voor bepaalde functies en / of individuele services (zoals opmerkingen service) moet u echte identiteitsgegevens verstrekken en u in echte naam registreren in overeenstemming met de relevante nationale wet- en regelgeving voordat u deze gebruikt.

 1. Uw account

3.1 Onze diensten bieden u een registratiekanaal. Je hebt het recht om een ​​juridische karaktercombinatie te kiezen als je account en je eigen wachtwoord in te stellen dat voldoet aan de beveiligingsvereisten. Het account en wachtwoord dat u instelt, zijn de referenties waarmee u zich kunt aanmelden en onze services kunt gebruiken.

3.2 U begrijpt dat het account dat u instelt geen nationale wetten en voorschriften en onze relevante regels mag schenden, en u mag geen acties ondernemen die de nationale belangen schenden, de wettelijke rechten en belangen van andere burgers schaden en de sociale moraal schaden. Zorg ervoor dat uw gebruikersnaam, avatar en profiel en andere individuele informatie legaal is, en gebruik iemands naam niet zonder toestemming te krijgen (inclusief maar niet beperkt tot het imiteren van de echte naam, afbeelding, enz. Van iemand anders op een manier die verwarring veroorzaakt). registreer uw account kwaadwillig (inclusief maar niet beperkt tot frequente en bulkregistratie, enz.). We behouden ons het recht voor om de informatie die u indient te bekijken.

3.3 Alleen u heeft toegang tot uw Beesure GPS-account. Het is verboden om anderen het account te geven, lenen, verhuren, overdragen, verkopen of anderszins toe te staan ​​om het account te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als we vinden of redelijkerwijs vermoeden dat u niet de aanvankelijke registrant van het account, om de accountbeveiliging te beschermen, hebben we het recht om het verlenen van diensten aan het geregistreerde account op te schorten of te beëindigen, of het account onmiddellijk te annuleren.

3.4 U bent als enige verantwoordelijk voor de informatie die is gekoppeld aan uw account en alles wat gebeurt met betrekking tot uw account, inclusief maar niet beperkt tot enige wijziging van gegevens, geplaatste opmerkingen, betaling en andere acties. U moet de veiligheid van uw account handhaven en ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u ontdekt of vermoedt dat iemand zonder uw toestemming toegang heeft gehad tot uw account.

3.5 Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u de instructies volgen om uw wachtwoord op te halen. We willen u er alleen aan herinneren dat het de voorkeur heeft om mobiele nummerverificatie te gebruiken, gevolgd door het beveiligingsprobleem. U moet uw account en wachtwoord correct bewaren. Als het om uw eigen redenen is gehackt of verloren is gegaan, nemen wij daarvoor geen verantwoordelijkheid.

3.6 Wanneer u uw account gebruikt, moet u rekening houden met de relevante informatie die u heeft ingevuld (zoals accountnummer, wachtwoord, beveiligingsvragen, enz.). In overeenstemming met de relevante nationale wet- en regelgeving is het mogelijk dat u echte identiteitsinformatie (zoals identiteitsverificatie) moet invullen voor het gebruik van sommige functies van onze services, en aandacht moet besteden aan het bijwerken van de relevante informatie in een bepaalde tijd. Als het materiaal dat u indient of de informatie die u verstrekt niet gestandaardiseerd of niet-conform is, hebben we het recht om te weigeren om u gerelateerde functies te bieden, u mag geen toegang krijgen tot of gebruik maken van onze Services.

3.7 Naast het registreren van Beesure GPS, bent u ook bevoegd om andere software te gebruiken die legaal is, inclusief maar niet beperkt tot ons en / of onze gelieerde software, en software-gebruikersaccounts van derden die zijn geregistreerd met echte namen om in te loggen en Beesure GPS te gebruiken, behalve wanneer software of platforms van derden beperkingen of verboden daarop hebben. Wanneer u zich aanmeldt met het bovengenoemde bestaande account, zorgt u ervoor dat het bijbehorende account op echte naam is geregistreerd en hetzelfde geldt voor deze overeenkomst.

3.8 U kunt niet alleen inloggen en Beesure GPS gebruiken, u kunt ook de accountlog gebruiken in andere software en diensten van onze aangesloten bedrijven. We moeten u eraan herinneren wanneer u zich aanmeldt en de bovengenoemde services gebruikt met uw Beesure GPS-account, u bent gebonden aan de gebruikersovereenkomst en andere overeenkomstvoorwaarden van de daadwerkelijke provider.

3.9 Om uw inhoudsbekendheid te vergroten en efficiëntie te publiceren, zijn wij geautoriseerd om automatisch alle inhoud die door uw account of corresponderend account op deze software / website is gemaakt, te publiceren naar andere software en websites die door ons en / of onze gelieerde ondernemingen worden beheerd. De bewerkingen die u op deze software / website publiceert, wijzigt en verwijdert, worden gesynchroniseerd met andere hierboven genoemde software en websites. Wanneer u producten en websites registreert of aanmeldt die door ons en / of onze gelieerde bedrijven (indien van toepassing) worden beheerd via een geregistreerd account of een software gebruikers account van derden, moet u zich houden aan de software en de eigen "Gebruikersovereenkomst" van de website en andere overeenkomst voorwaarden.

3.10 Na voltooide registratie, login en redelijke en noodzakelijke identiteitsverificatie van Beesure GPS, kunt u de door u verstrekte persoonlijk identificeerbare informatie op elk moment doorbladeren en wijzigen. Het is mogelijk dat u de initiële registratie-informatie en andere verificatie-informatie die u bij uw registratie heeft verstrekt niet kunt wijzigen vanwege veiligheids- en identiteitsoverwegingen (zoals account- of wachtwoordherstelservices, enz.). U kunt een verzoek indienen om uw account te verwijderen en we zullen u helpen na het voltooien van een redelijke en noodzakelijke verificatie van uw persoonlijke identiteit, beveiligingsstatus, apparaat informatie enz., Tenzij anders bepaald door wet- en regelgeving.

3.11 Om volledig gebruik te maken van accountbronnen: als u zich voor de eerste keer na registratie niet aanmeldt of als u uw account langer dan zes maanden niet hebt gebruikt, zullen we uw account herstellen.

 

 1. Bescherming van persoonlijke informatie van gebruikers

We werken met u samen om uw persoonlijke informatie te beschermen (die een gebruiker onafhankelijk of in combinatie met andere informatie kan identificeren). Voor ons is het beschermen van de persoonlijke informatie van gebruikers een van de basisprincipes. Om u een betere service en bijbehorende technische ondersteuning te bieden, is het mogelijk dat u uw persoonlijke gegevens (inclusief maar niet beperkt tot naam, telefoonnummer, locatiegegevens, enz.) Moet verstrekken wanneer u Beesure GPS gebruikt. We gebruiken coderingstechnologie en anonimiseer protocollen, andere technische maatregelen en veiligheidsmaatregelen die compatibel zijn met Beesure GPS om uw persoonlijke informatie te beschermen. Bepaalde andere informatie over uzelf zoals uiteengezet in het Privacy beleid.

 1. Gedragscode voor gebruikers

5.1 Vereisten voor gebruikersgedrag

U bent verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt met betrekking tot uw account wanneer u onze services gebruikt. Behalve voor zover toegestaan ​​via de Services of zoals anderszins schriftelijk door ons toegestaan, omvat uw licentie niet het recht om:

5.1.1 Gebruik een plug-in, systeem of tool van derden die niet door ons is geautoriseerd of gelicenceerd om de normale werking van onze services te verstoren, te vernietigen, aan te passen of enige invloed uit te oefenen.

5.1.2 Doe iets tegen onze diensten dat de beveiliging van het computernetwerk in gevaar brengt, inclusief maar niet beperkt tot:

(1) Illegale inbraak in andermans netwerken, interferentie met andermans normale functies, diefstal van netwerkgegevens en andere handelingen die de netwerkbeveiliging in gevaar brengen;

(2) Bieden van programma's en tools die speciaal zijn ontworpen voor netwerkintrusie, interfereren met normale netwerkfuncties en beveiligingsmaatregelen, en het stelen van netwerkgegevens, enz.

(3) U weet dat anderen zich bezighouden met acties die de netwerkbeveiliging in gevaar brengen en toch assistentie verlenen bij technische ondersteuning, advertentiepromotie, betalingsafwikkeling, enz .;

(4) Gebruik niet-geautoriseerde gegevens of toegang tot niet-geautoriseerde servers / accounts;

(5) zonder toestemming openbare computernetwerken of andermans computersystemen betreden en opgeslagen informatie verwijderen, wijzigen en vergroten;

(6) Probeer zonder toestemming de zwakke punten van het "Beesure GPS" -systeem of -netwerk of andere acties die de netwerkbeveiliging ondermijnen, op te sporen, te scannen en te testen;

(7) Probeer de normale werking van het "Beesure GPS" -systeem of de website te verstoren of te verstoren, opzettelijk schadelijke programma's of virussen te verspreiden, en andere acties die de normale netwerkinformatiediensten verstoren en verstoren;

(8) Valse TCP / IP-pakketnaam of gedeeltelijke naam;

(9) Reverse-engineeren, demonteren, compileren of anderszins proberen de broncode van onze services te achterhalen;

(10) Schadelijk accounts registreren voor onze services, inclusief maar niet beperkt tot frequente en bulkregistratie;

(11) Overtreding van wet- en regelgeving, deze overeenkomst, onze relevante regels en andere acties die inbreuk maken op de wettelijke rechten en belangen van anderen.

5.1.3 Als we redenen hebben om aan te nemen dat uw acties de bovenstaande overeenkomst schenden of mogelijk schenden, kunnen we deze onafhankelijk beoordelen en afhandelen, en hebben we het recht om de service zonder voorafgaande kennisgeving voor u te beëindigen en gerelateerde juridische verantwoordelijkheden na te streven.

5.2 Inhoudsspecificatie

5.2.1 Wanneer u de registratie voltooit in overeenstemming met de voorschriften, kunt u inloggen op Beesure GPS met uw geregistreerde account of ons partnerplatformaccount om inhoud te publiceren, opmerkingen te volgen, enz.

5.2.2 We zijn vastbesloten om het vrijgeven van informatie en vervolgopmerkingen beschaafd, rationeel, vriendelijk en van hoge kwaliteit te maken. Terwijl we de ontwikkeling van informatieverstrekking, interactieve communicatie en postcommentaar bevorderen, blijven we de corresponderende informatiebeveiligingsbeheercapaciteiten, de zelfdiscipline van het vrijgeven van informatie verbeteren, opmerkingen plaatsen en effectief sociale verantwoordelijkheden vervullen, voldoen aan nationale wet- en regelgeving, de legitieme rechten en belangen van burgers en sociale orde respecteren.

5.2.3 De inhoud die u becommentarieert, vrijgeeft en plaatst, moet bewust aan deze vereisten voldoen, zoals wetten, voorschriften, sociale orde, sociale moraal, socialistisch systeem, nationale belangen, legitieme rechten en belangen van burgers, morele gewoonten en authenticiteit van informatie, enzovoort. En u stemt ermee in en belooft dat u de volgende informatie die is verboden door wet- en regelgeving niet zult produceren, kopiëren, publiceren of verspreiden:

(1) degenen die strijden tegen de grondbeginselen die zijn vastgelegd in de Grondwet;

(2) die de nationale veiligheid in gevaar brengen en staatsgeheimen lekken;

(3) Degenen die de staatsmacht ondermijnen, het socialistische systeem omverwerpen, afscheiding oproepen en de nationale eenheid ondermijnen;

(4) die de nationale eer en belangen schaden;

(5) degenen die terrorisme en extremisme steunen;

(6) degenen die nationale haat, nationale discriminatie en vernietiging van nationale eenheid steunen;

(7) Degenen die regionale discriminatie aanzetten, regionale haat;

(8) degenen die het nationale religieuze beleid vernietigen en cultussen en bijgeloof promoten;

(9) Zij die geruchten en valse informatie fabriceren en verspreiden, de economische en sociale orde en de sociale stabiliteit verstoren;

(10) degenen die geweld, obsceniteit, pornografie, gokken, moord, terreur of aanzetten tot misdaad verspreiden;

(11) degenen die de wettelijke rechten en belangen van minderjarigen schenden of de fysieke en mentale gezondheid van minderjarigen schaden;

(12) Het zonder toestemming fotograferen of opnemen van anderen zonder toestemming, die inbreuk maken op de wettelijke rechten van anderen;

(13) Degenen die horror, geweld, een hoog risico inhouden en de eigen en andermans fysieke en mentale gezondheid in gevaar brengen;

(14) Degenen die de netwerkbeveiliging in gevaar brengen en het netwerk gebruiken om de nationale veiligheid, eer en belangen in gevaar te brengen;

(15) degenen die anderen beledigen of lasteren en hun wettelijke rechten schenden;

(16) Die gewelddadige intimidatie, bedreigingen en menselijke vleeszoekingen tegen anderen;

(17) die betrekking hebben op persoonlijke privacy, informatie of gegevens;

(18) Zij die vuile woorden verspreiden en de sociale orde schaden;

(19) Degenen die inbreuk maken op de privacy, reputatie, portretrechten, intellectuele eigendomsrechten, enz .;

(20) Degenen die commerciële advertenties of soortgelijke commerciële verzoeken, marketingberichten en spam verspreiden;

(21) Degenen die reageren in een andere taal dan gebruikelijk op deze site;

(22) Degenen die niets te maken hebben met de informatie waarop wordt gereageerd;

(23) Degenen die zinloze informatie publiceren of karaktercombinaties gebruiken om opzettelijk aan technische audits te ontsnappen;

(24) Diegenen die wetten, voorschriften, beleid, sociale orde overtreden, onze normale werking verstoren of de legitieme rechten en belangen van anderen of derden schenden.

5.3 We hebben een openbaar klachten- en rapportageplatform opgezet. U kunt bij ons een klacht indienen volgens ons openbare systeem voor klachtenrapportage, zoals allerlei soorten illegale acties, illegale communicatieacties, illegale en schadelijke informatie, enz. We zullen uw feedback onmiddellijk accepteren en behandelen om gezamenlijk een schone netwerkomgeving te creëren .

6.Informatie Inhoudsspecificatie

6.1 Zonder onze schriftelijke goedkeuring kunt u geen enkele derde machtigen, toestaan ​​of helpen bij het uitvoeren van een van de volgende acties met betrekking tot de informatie-inhoud in onze diensten van deze overeenkomst:

(1) Kopieer, haal en gebruik de informatie-inhoud van Beesure GPS voor commerciële doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot publiciteit, meer lezen en paginaweergaven;

(2) de informatie-inhoud van Beesure GPS zonder toestemming bewerken, ordenen en weergeven op andere kanalen dan de bronpagina van onze diensten;

(3) Gebruik identificatiemethoden, inclusief maar niet beperkt tot enige vorm van speciale identificatie, code, enz. Om derden te helpen of om het zelf te doen om de informatie-inhoud van onze diensten te beïnvloeden, zoals het begeleiden van lezingen, het overdragen en kapen van onze verkeer;

(4) Andere illegale handelingen om de informatie-inhoud van Beesure GPS te verkrijgen of te gebruiken.

6.2 Met onze schriftelijke goedkeuring moeten uw acties die de informatie-inhoud van Beesure GPS deelt en doorstuurt, voldoen aan de volgende specificaties:

(1) Relevante gegevens die zijn verkregen door middel van crawlen en statistieken, zoals 'hot words', 'hit rates', categorieën, zoekopdrachten, hits, lezingen, etc., zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, u mag ze niet publiceren, verstrekken of openbaar maken aan derden in in ieder geval.

(2) U kunt geen wijzigingen aanbrengen aan de bronpagina's van onze services, inclusief maar niet beperkt tot de link naar de startpagina (profielpagina) en het advertentiesysteem. Het is ook niet toegestaan ​​om de bronpagina's van onze diensten in welke vorm dan ook te belemmeren, in te voegen, op te laten komen, enz.

(3) Er moeten veilige, effectieve en strikte maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de informatie-inhoud van onze diensten door derden op welke manier dan ook illegaal wordt verkregen, inclusief maar niet beperkt tot "spider" -programma's;

(4) Gebruik geen relevante data-inhoud voor doeleinden buiten de reikwijdte van onze schriftelijke toestemming, zoals verkoop en commercieel gebruik, of openbaring, verstrekking of toelating aan derden om het op welke manier dan ook te gebruiken;

(5) De actie van het delen, doorsturen en kopiëren van de inhoud van onze service-informatie naar een derde partij moet voldoen aan andere codes en normen die door ons zijn vastgesteld.

 1. Standaardafhandeling

7.1 Voor uw schending van deze overeenkomst of andere servicevoorwaarden hebben we het recht om onafhankelijk te oordelen en maatregelen te nemen zoals waarschuwingen vooraf, weigeren te publiceren, onmiddellijk informatie niet meer verzenden, follow-ups verwijderen, kortstondig spreken verbieden en sommige beperken of alle functies van het account totdat het permanent wordt gesloten. We hebben het recht om de resultaten van de verwerking aan te kondigen en te beslissen of we het relevante account van gebruikers hervatten op basis van de feitelijke situatie. We zullen de registers die vermoede overtredingen van wet- en regelgeving en vermoedelijke misdaden melden aan de relevante bevoegde autoriteiten volgens de wet en samenwerken met relevante bevoegde autoriteiten voor onderzoek.

7.2 Als u de bepalingen van deze overeenkomst of andere servicevoorwaarden schendt en een klacht of claim van een derde partij veroorzaakt, bent u daar zelf verantwoordelijk voor. Als wij en onze gelieerde ondernemingen een derde partij compenseren of worden gestraft door een overheidsinstantie vanwege uw illegale, inbreukmakende of inbreukmakende overeenkomst, moet u ons en de gelieerde ondernemingen volledig vergoeden voor alle verliezen die we hebben geleden.

7.3 Beesure GPS respecteert en beschermt de gebruikersrechten op intellectueel eigendom, reputatie, naam, privacy en andere wettelijke rechten. U moet garanderen dat de teksten, afbeeldingen, video's, audio, links, enz. Die worden geüpload tijdens het gebruik van onze diensten, geen inbreuk maken op de rechten van derden op intellectuele eigendom, reputatie, naam, privacy, andere legitieme rechten en belangen. Anders hebben we het recht om de vermeend inbreukmakende inhoud te verwijderen na kennisgeving van de rechten of verbonden partijen. Voor alle claims van derden bent u daar zelf verantwoordelijk voor; als wij en onze gelieerde ondernemingen verliezen lijden (inclusief economische, zakelijke reputatie, enz.) als gevolg van uw onrechtmatige daad, moet u ons en de gelieerde ondernemingen volledig vergoeden voor alle verliezen die we hebben geleden.

8.Dienstenwijzigingen, onderbrekingen en beëindiging

8.1 Ik hoop dat u begrijpt dat onze diensten worden geleverd in overeenstemming met bestaande technologieën en voorwaarden. We zullen ons best doen om u continuïteit en veiligheid van diensten te bieden. Maar we kunnen geen andere risico's voorzien en voorkomen die serviceonderbrekingen, het niet gebruiken van onze diensten en andere verliezen en risico's op elk moment kunnen veroorzaken, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, netwerk, servicefouten van derden, websites van derden en anderen.

8.2 Om te voldoen aan de behoeften van beveiliging van platformwerking, hebben we volgens specifieke voorwaarden het recht om de service- / functie-instellingen en omvang te bepalen, onze services te wijzigen, onderbreken, op te schorten of te beëindigen.

 1. Vacant
 2. Intellectueel eigendom

10.1 De intellectuele eigendomsrechten van de inhoud die op onze diensten wordt aangeboden (inclusief maar niet beperkt tot software, technologie, programma's, webpagina's, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, afbeeldingen, lay-out, elektronische documenten, enz.) Behoort ons toe . De auteursrechten, octrooirechten en andere intellectuele eigendomsrechten van de software die wij leveren, behoren ook aan ons toe. Zonder onze toestemming kan niemand de inhoud van onze services gebruiken (inclusief maar niet beperkt tot monitoring, re-productie, verspreiding, weergave, mirroring, upload, download via een robot of spider-programma of apparaat).

10.2 De geüploade teksten, afbeeldingen, video's, audio, etc. die zijn vrijgegeven bij het gebruik van onze diensten, zijn oorspronkelijk door u gemaakt of wettelijk geautoriseerd. De intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud die u uploadt of plaatst via Beesure GPS, zijn het eigendom van u of de oorspronkelijke auteursrechthebbende.

10.3 Om u continu te verbeteren en u betere services te bieden, gaat u ermee akkoord dat de inhoud die u uploadt, publiceert, verzendt of verspreidt (inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, audio of muziek, geluid, dialoog in video's en / of audio) ) Op onze diensten geautoriseerd aan ons en onze gelieerde ondernemingen, gecontroleerde bedrijven, opvolgend bedrijf, en we hebben de rechten die wereldwijd, gratis, niet-exclusief, sublicentieerbaar zijn (via meerdere niveaus), inclusief maar niet beperkt tot, de reproductierechten , informatienetwerkoverdracht, aanpassing, compilatie, wijziging, vertaling, afgeleide werken, uitvoeringen en weergave). Het gebruiksbereik omvat, maar is niet beperkt tot, huidige of andere websites, applicaties, producten of eindapparatuur, enz. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat het verlenen van de bovenstaande rechten de volgende rechten en licenties omvat: de inhoud, elke promotie, reclame en / of gerelateerde marketing met betrekking tot Beesure GPS en / of het merk van het bedrijf en ontwikkelde inhoud op andere manieren (geheel of gedeeltelijk). Om u duidelijk te maken, gaat u ermee akkoord dat de autorisatie van de bovenstaande rechten het toegestane gebruik, reproductie, weergave, overdracht van persoonlijke afbeelding, portret, naam, handelsmerk, servicemerk, merk, naam, logo, bedrijfslogo en ander materiaal, enz. Omvat. .

10.4 U stemt ermee in ons te machtigen om in eigen naam te handelen of een professionele derde partij toe te vertrouwen om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten die u uploadt en publiceert, inclusief maar niet beperkt tot: toezicht houden op inbreuken, het verzenden van beschermingsbrieven, het indienen van rechtszaken of voor arbitrage , bemiddeling, verzoening, enz., hebben we het recht om beslissingen te nemen over aangelegenheden inzake rechtsbescherming en deze onafhankelijk uit te voeren

10.5 We bieden technische ondersteuning voor de ontwikkeling en werking van Beesure GPS en hebben alle rechten binnen de reikwijdte die zijn toegestaan ​​door wet- en regelgeving op alle gegevens en informatie die worden gegenereerd tijdens de ontwikkeling en werking van onze services.

 1. Vrijwaringen

11.1 Onze services kunnen worden beïnvloed of verstoord door verschillende factoren, en we kunnen niet garanderen (inclusief maar niet beperkt tot):

11.1.1 Out-services zijn volledig aangepast aan alle gebruikersvereisten;

11.1.2 Onze diensten zijn ononderbroken, tijdig, veilig, betrouwbaar of vrij van fouten; alle software, services of andere materialen die u van ons verkrijgt, voldoen aan uw verwachtingen;

11.1.3 Eventuele fouten in onze services worden gecorrigeerd.

11.2 Als er vermoedelijke leningen of andere eigendom gerelateerde netwerkinformatie, accountwachtwoorden, advertenties of promoties zijn, overweeg dan alstublieft serieus en oordeel, wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de winst, zakelijke reputatie, gegevensverlies of andere tastbare of immateriële verliezen die u heeft geleden .

11.3 Tijdens het gebruik van onze diensten kunt u factoren tegenkomen zoals overmacht (het betekent objectieve gebeurtenissen die niet kunnen worden voorzien, overwonnen en vermeden), inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen (zoals overstromingen, aardbevingen, tyfoons, enz.), Overheid acties, oorlogen, stakingen, rellen, enz. Indien dit gebeurt, zullen we proberen het zo snel mogelijk op tijd te herstellen, terwijl de verliezen als gevolg van overmacht we zullen worden vrijgesteld van aansprakelijkheid in het kader van wet- en regelgeving.

11.4 We verkrijgen het recht om te gaan met illegale inhoud volgens de overeenkomst. Dit recht vormt niet onze verplichting of verplichting. We kunnen niet garanderen dat we illegale acties tijdig zullen vinden of dienovereenkomstig zullen behandelen.

11.5 Over onze diensten bieden we geen uitdrukkelijke of impliciete garanties of voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot commerciële beschikbaarheid, geschiktheid voor specifiek gebruik, enz. U bent alleen verantwoordelijk voor het overeenkomstige risico bij het gebruik van Beesure GPS.

11.6 Deze overeenkomst is bedoeld om ervoor te zorgen dat de nationale wet- en regelgeving wordt nageleefd, de sociale orde wordt gehandhaafd en de legitieme rechten en belangen van anderen worden beschermd. We zullen ons best doen om binnen haar hoedanigheid uitspraken te doen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. garandeert niet dat onze uitspraken volledig in overeenstemming zijn met die van de gerechtelijke en administratieve organen. als dat zo is, moet u alleen de consequenties dragen.

11.7 In ieder geval aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor enige indirecte, gevolg-, bestraffende, incidentele, speciale schade, inclusief de schade die u leed bij het gebruik van onze diensten. Ongeacht de reden, de volledige verantwoordelijkheid die we nemen, zal nooit de kosten (indien aanwezig) overschrijden die u aan ons hebt betaald voor het gebruik van onze diensten tijdens de lidmaatschapsperiode.

12.Speciale overeenkomsten over afzonderlijke en externe diensten

12.1 Onze diensten bevatten informatie of links naar informatie-inhoud die door Beesure GPS op verschillende juridische manieren is verkregen, evenals andere afzonderlijke diensten die legaal door ons en / of onze gelieerde ondernemingen worden beheerd. U kunt de individuele services die hierboven zijn beschreven in Beesure inschakelen en gebruiken. kan van u verlangen dat u overeenkomsten accepteert die speciaal voor dit doel zijn opgesteld of andere regels die u en de individuele dienstverlener binden, indien nodig worden deze overeenkomsten en regels op een prominente manier aan u verstrekt wanneer u van plan bent de bovengenoemde dienst te gebruiken voor uw beoordeling en toestemming. Zodra u de bovenstaande services gaat gebruiken, wordt aangenomen dat u de beperkingen van de relevante overeenkomsten en regels met betrekking tot de individuele services accepteert. Als de gebruiksvoorwaarden niet worden aangegeven, of "permanent", "oneindig" of "onbeperkt", dan gelden de gebruiksvoorwaarden van deze producten of diensten vanaf de datum waarop de gebruiker het product of de dienst begint te gebruiken tot de datum waarop het product of de dienst is offline in Beesure GPS.

12.2 Wanneer u onze diensten gebruikt die door een derde partij op Beesure GPS worden aangeboden, moet u, naast het naleven van deze overeenkomst en de relevante regels van ons, ook instemmen met en voldoen aan de overeenkomst, het privacy beleid en de relevante regels van de derde partij. het geschil, verlies of schade veroorzaakt door de software van derden en aanverwante diensten wordt opgelost door u en de derde partij, wij zijn niet verantwoordelijk voor u en de derde partij.

 1. Gebruiksvoorwaarden voor minderjarigen

13.1 Als u minderjarig bent onder de 18 jaar, dient u deze overeenkomst zorgvuldig te lezen onder toezicht en begeleiding van de voogd en moet u verifieerbare toestemming krijgen van uw ouder of wettelijke voogd voordat u onze diensten gebruikt.